Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 juli 2018
1.
34.506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie bespreekt conform de nieuwe werkwijze het advies aan de Kamer over de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel. De commissie adviseert de Kamer om:

1. de initiatiefnemer te melden dat de commissie kritisch is over de lange duur van het proces;
2. de initiatiefnemer aan te sporen om zo snel mogelijk na het zomerreces maar uiterlijk vóór het herfstreces de toegezegde brief naar de Kamer te sturen;
3. de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten kort na ontvangst van de toegezegde brief en bespreking van deze brief in de commissie BDO.

2.
Terugkoppeling bijeenkomsten NAVO Parlementaire Assemblee

Het lid Knip (VVD) geeft een korte mondelinge terugkoppeling van zijn deelname met het lid Van Kappen aan een bijeenkomst van het Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en het Sub-Committee on Nato Partnerships (PCNP) van de NAVO Parlementaire Assemblee in Japan.

Het lid Martens (CDA) geeft een korte mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan het Rose Roth Seminar van de NAVO Parlementaire Assemblee in Macedonië.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk