Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
1.
34912

Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34795

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 juli 2018.

3.
34889

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts) en SP (Gerkens).

4.
34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en PvdA (Sent).

5.
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 september 2018.

6.
T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiƫren (33.308)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 juli 2018.

7.
32891 / 33451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De fracties van CDA en SP sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8.
34775 VI, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over het halfjaarlijks rappel toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief als volgt:

- Toezegging T01662 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018.
- Toezeggingen T00498, T00499, T00502, T02051 en T02355 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2018.
- Toezeggingen T00501, T00508, T01437, T01924 en T02453 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019.
- Toezeggingen T01925, T02307 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.
- Toezeggingen T02353 en T02384 als voldaan te beschouwen.
- Toezeggingen T01075, T01659, T02386 en T02456 zijn reeds als voldaan aangemerkt.

9.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Wezel (SP) zal de commissie de minister van J&V verzoeken de twee brieven die hij heeft toegezegd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het debat aldaar over de twee wetsvoorstellen inzake MH17 (zie wetsvoorstellen 34915 en 34916) zo mogelijk voor het debat van 10 juli 2018 over de voornoemde wetsvoorstellen aan te bieden.
M.b.t. wetsvoorstel 34761 Netherlands Commercial Court merkt een van de woordvoerders op dat er een vraag is gerezen over de uitsluiting van de forumkeuze voor de NCC in de algemene voorwaarden in verhouding tot het Europese recht (artikel 25 Brussel-I-Bis). Vooralsnog wordt eerst de nadere memorie van antwoord afgewacht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren