Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 juli 2018
1.
34903

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.

2.
34897

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.

3.
34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 11 september 2018.

4.
Planning stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2018 in reactie op brief van 17 mei 2018 (33118, AG)

Naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 26 juni 2018 besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister. De commissie verzoekt dit overleg op korte termijn na het zomerreces in te plannen, waarbij 11 september 2018 in de middag de voorkeur heeft.

De commissie besluit tevens het ministerie van BZK te verzoeken een technische briefing te verzorgen inzake de laatste stand van zaken betreffende de stelselherziening omgevingsrecht op 11 september 2018 in de ochtend.

Voorts besluit de commissie tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht spoedig na het zomerreces op een nader te bepalen datum.

5.
Stand van zaken implementatie Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 5 juli 2018 (33118, AH)

De commissie besluit de brief van 5 juli 2018 te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van BZK dat na het zomerreces zal plaatsvinden.

6.
Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van EZK, van 21 juni 2018 (33136, C/16 - tweede herdruk)

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief over de behandeling van de Structuurvisie Ondergrond vast en besluit deze aldus te verzenden.

7.
Eindrapport Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van IenW, mede namens de minister van IenW, van 4 juli 2018 (28663, D)

De commissie besluit de brief van 4 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Zij spreekt tevens haar waardering uit voor de stappen die het ministerie van I&W afgelopen jaren heeft gezet als het gaat om het onderwerp 'bewust omgaan met veiligheid'.

8.
Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 5 juli 2018 in reactie op de brief van 25 mei 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, P)

De commissie zal op 11 september 2018 nader beraadslagen over de brief van 5 juli 2018.

9.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (34775 XII, F)

De commissie besluit toezegging T02445 als openstaand te beschouwen in afwachting van de nadere beraadslaging over de brief van de minister van I&W, d.d. 5 juli 2018, over de Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer