Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 september 2018
1.
34902

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

2.
34960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Een aantal fracties geeft aan een reactie van het College van Procureurs-Generaal op het wetsvoorstel nog zeer op prijs te stellen. De staf gaat na of een dergelijke reactie nog mogelijk is. De commissie streeft naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 16 oktober 2018 en zal in de eerstkomende vergadering definitief besluiten over het uitbrengen van eindverslag.

4.
Toezegging T01602

Toezegging Evaluatie Appa (33.298)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2018 inzake evaluatie Dijkstalwetgeving (33298, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01602 wordt als voldaan aangemerkt.

5.
34349, I

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2018 over het demonstratierecht (34349, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ze wacht een nadere reactie van de minister van BZK op de motie-Schalk c.s. af.

6.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie stemt in met het de komende maanden experimenteren met de conceptlijst vragen en aandachtspunten toetsen uitvoerbaarheid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman