Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
1.
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

In verband met de afwezigheid van enkele leden besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 25 september 2018 en dan te bespreken of er behoefte is aan een plenair debat over dit wetsvoorstel.

2.
Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord en toezegging T02505

Brief van de minister van EZK van 10 juli 2018 (32813, D)

De commissie neemt de brief van de minister van EZK van 10 juli 2018 voor kennisgeving aan. Zij acht de toezegging nog niet als voldaan en wenst eerst het Klimaatakkoord af te wachten.

3.
Toezegging T02500 - Sluiting kolencentrales

Brief van de minister van EZK van 20 augustus 2018 (34775, AG)

De commissie neemt de brief van de minister van EZK van 20 augustus 2018 voor kennisgeving aan. Zij wenst de status van de toezegging nog openstaand te laten, in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit.

4.
Terugkoppeling mondeling overleg 10 juli 2018 inzake Invest-NL (28165)

Het lid Overbeek (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van het mondeling overleg inzake Invest-NL dat op 10 juli 2018 heeft plaatsgevonden.

5.
Implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL

Brief van de minister van EZK, mede namens de ministers van Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 5 juli 2018 in reactie op brief van 15 juni 2018 (verslag schriftelijk overleg 28165, M)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Overbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (LNV)

Verslag schriftelijk overleg (34775 XIII, I)

De commissie besluit:
- Toezegging T02196 als voldaan te beschouwen;
- De status van toezegging T02366 te behandelen na bespreking van de brief van de minister van LNV inzake 'Visie op de toekomst van de landbouw'.

7.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (EZK)

Verslag schriftelijk overleg (34775 XIII, J)

De commissie besluit:
- Toezegging T01036 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02409 als openstaand te beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2019;
- Toezegging T02459 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02500 is reeds behandeld bij een vorig agendapunt;
- Toezegging T02505 is reeds behandeld bij een vorig agendapunt.

8.
Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 31 augustus 2018 ( 35008, EK, A; TK, 1)

De commissie besluit af te wachten of de Tweede Kamer vragen gaat stellen over de oprichting van Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen en dit op 25 september 2018 opnieuw te bespreken.

9.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie besluit de uitvoerbaarheidstoetsing een aantal maanden bij wijze van pilot toe te passen.

10.
Planning wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen (34957)

De commissie stelt de volgende voorlopige planning van de behandeling van het wetsvoorstel voor:
- dinsdag 25 september 2018: inbreng voor voorlopig verslag. In verband met een spoedige verwerking wordt besloten de inbrengen zoveel mogelijk vóór die datum aan de griffie te doen toekomen.
- woensdag 26 september 2018: vaststelling voorlopig verslag, reactietermijn ministerie: vrijdag 28 september 2018 (memorie van antwoord).
- dinsdag 2 oktober 2018: bespreking en eventueel inbreng voor (nader voorlopig) verslag.
- woensdag 3 oktober 2018: vaststelling eventueel (nader voorlopig) verslag. reactietermijn ministerie: vrijdag 5 oktober 2018 (nader memorie van antwoord dan wel nota naar aanleiding van het verslag).
- dinsdag 9 oktober 2018: in de ochtend eventueel uitbrengen eindverslag, in de middag plenair debat;
dinsdag 16 oktober 2018: eventuele stemming.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer