Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 september 2018
1.
34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Nabespreking mondeling overleg stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2018 in reactie op brief van 17 mei 2018 (33118, AG) en brief van de minister van BZK van 5 juli 2018 (33118, AH)

De commissie blikt terug op het mondeling overleg van hedenmiddag met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit de daarbij door de minister toegezegde brief, die vóór het herfstreces aan de Kamer wordt aangeboden, af te wachten. De commissie overweegt over enkele maanden te verzoeken om een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

In verband met de Eerste Kamerverkiezing 2019 besluit de commissie in de eerste helft van april 2019 in meer algemene zin zowel de stand van zaken als de voortgang van de stelselherziening omgevingsrecht te bespreken.

3.
Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 5 juli 2018 in reactie op de brief van 25 mei 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, P)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
Procedure behandeling Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van I&W van 21 augustus 2018 in reactie op brief van 12 juli 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33136, E)

De commissie besluit de brief van 21 augustus 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Zij geeft tevens aan de behandeling van de Structuurvisie Ondergrond in de Tweede Kamer af te willen wachten alvorens een besluit te nemen over het in behandeling nemen van deze Structuurvisie.

5.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie bespreekt de follow-up van de werkzaamheden inzake uitvoerbaarheidstoetsing betreffende wetgeving.
De leden van de PvdA-fractie vinden dat er meer aandacht had mogen zijn voor het doenvermogen. Zij overwegen een reactie op dat punt.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34914).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer