Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 september 2018
1.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 16 oktober 2018.

2.
34471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 16 oktober 2018.

3.
34126

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 16 oktober 2018.

4.
34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Inbreng voor dit verslag wordt heden geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

5.
34775 VI, Z

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid met een afschrift van een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met een reactie op het advies van de AP over het Wpg-machtigingsbesluit in relatie tot de uitvoering van de Wet Bopz; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 6 juli 2018, voor kennisgeving aan te nemen.

6.
32398, O

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het ontwerpbesluit forensische zorg; Wet forensische zorg

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 16 juli 2018, voor kennisgeving aan te nemen. Tevens geeft zij aan de commissie VWS op de brief te willen attenderen.

7.
T01662

Toezegging Uiterlijk eind 2013 handleiding gereed voor omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (32.621)

De commissie besluit de brief van 20 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens geeft zij aan de commissie IWO op de brief te willen attenderen.

8.
T02491 en T02601

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775); Toezegging Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en verzoekt de staf een inventarisatie te maken van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.

9.
T02607

Toezegging Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI) (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en verzoekt de staf een inventarisatie te maken van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.

10.
E150042 + E150043

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

11.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Het lid Van de Ven (VVD) geeft een korte toelichting op de werkzaamheden inzake de uitvoerbaarheidstoetsing betreffende wetgeving.

12.
Rondvraag

Het lid Vlietstra (PvdA) vraagt naar de behandeling van de evaluatie van de Politiewet 2012 in de commissie. Eerder is besloten door de commissie te wachten op de behandeling van de evaluatie in de Tweede Kamer. De griffier deelt mee dat de Tweede Kamer nog een derde rondetafelgesprek zal houden over de evaluatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren