Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 september 2018
1.
34 775 IV, T

Verslag schriftelijk overleg inzake relevante ontwikkelingen Pensioendossier Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 13 juli 2018 inzake relevante ontwikkelingen Pensioendossier Caribisch Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

2.
34.998

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

De commissie besluit het voorstel voor een nieuw LGO-besluit, gelezen het BNC-fiche, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
34 775 IV, U

Verslag nader schriftelijk overleg Minister van LNV inzake dierenwelzijnsregimes Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 27 augustus 2018 over de verschillen tussen dierenbeschermingsregimes in Europees Nederland en Caribisch Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

4.
T02383

Sociaal minimum Caribisch Nederland

De commissie besluit de reactie van de minister van SZW op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel met betrekking tot toezegging T02383 voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit voorts de uitkomst van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, dat gepland staat voor 13 september 2018, af te wachten alvorens het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland opnieuw te agenderen voor inhoudelijke behandeling.

5.
34 775 VII / 34 775 IV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 5 september 2018 houdende de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit over de volgende toezeggingen als volgt:
- T02532: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.
- T02533: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 30 september 2018.
- T02324: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.
- T02536: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.

6.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De individuele leden doen graag ervaring op met deze handreiking. Aanvullende aandachtspunten voor de commissie Koninkrijksrelaties zijn:
- toetsing van de geldigheid in en de effecten van nieuwe wetgeving op Caribisch Nederland en
- toetsing van legislatieve terughoudendheid t.a.v. Caribisch Nederland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman