Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 september 2018
1.
33972, AE

Verslag van een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 13 augustus 2018 in reactie op de brief van de commissie van 5 juli 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33972, AE) voor kennisgeving aan.

2.
34699, B

Brief van de minister van SZW van 15 augustus 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 inzake de transitievergoeding MKB

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 15 augustus 2018 in reactie op de brief van de commissie van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34699, B) voor kennisgeving aan.

3.
34.775, AI

Verslag van een nader schriftelijk overleg over armoede onder kinderen

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 6 september 2018 in reactie op de brief van de commissie van 6 juli 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 34775, AI) voor kennisgeving aan.

4.
34.775 XV, D

halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 4 september 2018 in reactie op het rappel toezeggingen (verslag schriftelijk overleg 34775 XV, D) en volgt de ambtelijke adviezen t.a.v. de status van de toezeggingen.

5.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt kennis van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving. Kamerleden kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. Het betreft een pilot, die in maart 2019 geëvalueerd zal worden. Het lid Sent (PvdA) zal per e-mail nog enkele opmerkingen aan de griffie sturen ten aanzien van het proces.

6.
Mededelingen en informatie

- De brief van de staatssecretaris van SZW van 7 september 2018 over het niet doorgaan van de loondispensatie en de maatregelen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen, en de brief van de minister van SZW van 7 september 2018 over de effectiviteit van de no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet, zullen op 2 oktober 2018 ter bespreking geagendeerd worden.
- Het lid Köhler meldt dat de SP-fractie mogelijk interesse heeft om deel te nemen aan de interparlementaire bijeenkomst over mensenrechten op 20 november 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren