Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018




1.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
33168

Brief van de bewindslieden van VWS en Medische Zorg en Sport van 13 juli 2018 (33168, J) over winstuitkering in de zorg

De commissie neemt kennis van de brief 13 juli 2018. Ambtelijk zal worden geïnformeerd wanneer de Kamer de uitkomsten van het door de regering aangekondigde onderzoek tegemoet kan zien, mede met het oog op de voortgang van voorliggend wetsvoorstel.

3.
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

De commissie besluit de inbreng voor het schriftelijk overleg aan te houden tot 2 oktober 2018. Op verzoek van enkele fracties wordt op 25 september 2018 een voorbereidende bespreking gepland.

4.
Stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR)

Brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 (33506, W)

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg (25424, G)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 28 augustus 2018 (31996, F)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

7.
Evaluatie bloedvoorziening

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 11 juli 2018 (29447, J)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8.
Beleidsreactie evaluatie Gezondheidsraad

Brief van de minister van VWS van 11 juli 2018 (34775 XVI, G en bijlagen)

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

9.
Toezegging T02565 - Capaciteit ggz-zorg

Brief van de staatssecretaris van VWS van 31 augustus 2018 (32399, K)

De commissie neemt kennis van de brief van 31 augustus 2018 en besluit de toezegging aan te merken als voldaan.

10.
Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 5 september 2018 in reactie op brief van 29 juni 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 34333, F)

De commissie neemt de brief van 5 september 2018 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

11.
Voorhang Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

Brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 en 13 juli 2018 (32620, E)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

12.
Herzien Modelreglement Embryowet

Brief van de minister van VWS van 3 september 2018 (30486, J)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

13.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt kennis van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving. Kamerleden kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. Opgemerkt wordt dat het een pilot betreft, die in maart 2019 geëvalueerd zal worden.
De leden van de PvdA-fractie vinden dat er meer aandacht had mogen zijn voor het doenvermogen en de decentralisatieverhoudingen. Zij overwegen een reactie op dat punt.

14.
Mededelingen en informatie

- De commissie ziet af van een plenair debat over het wetsvoorstel Uitvoering antidopingbeleid (34543; wel geven enkele fracties te kennen een stemverklaring af te willen leggen.
- De commissie bekijkt op 25 september 2018 of een wetgevingsfiche over de wetsvoorstellen Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874) en Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet
(34.857) wenselijk is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer