Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet (34.857)

- Mededelingen en informatie

- De commissie ziet af van een plenair debat over het wetsvoorstel Uitvoering antidopingbeleid (34543; wel geven enkele fracties te kennen een stemverklaring af te willen leggen.
- De commissie bekijkt op 25 september 2018 of een wetgevingsfiche over de wetsvoorstellen Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874) en Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet
(34.857) wenselijk is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer