Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 oktober 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 27 november 2018 plenair te behandelen, met 13 november 2018 als terugvaloptie.

2.
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur wordt aangehouden tot 9 oktober 2018.

3.
Toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970

Toezegging Schrappen artikel 5, tweede lid, sub d van de Algemene wet gelijke behandeling (33.344); Toezegging Inbedding gelijkebehandelingsfunctie (32.467); Toezegging Oordeels- en de procesbevoegdheid (32.467); Toezegging Balans van grondrechten (32.467); Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake evaluaties Wet College voor de Rechten van de Mens (32467, J) wordt aangehouden tot 9 oktober 2018.

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (34775 VII / 34775 IV, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

Rappel

T01687: de deadline wordt verschoven naar 31 oktober 2019.
T01688: de deadline wordt verschoven naar 31 oktober 2019.
T02074: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.
T02238: de deadline wordt verschoven naar 1 november 2018.
T02425: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.
T02466: de toezegging staat nog open.
T02467: de toezegging staat nog open.
T02473: de toezegging staat nog open.
T02579: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.

Vooruitblik

T02577: de deadline wordt verschoven naar 1 februari 2019.

5.
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 september 2018, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (34775 V / 34775 XVII, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 blijft open staan.

6.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) informeert in verband met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453), dat bij de Eerste Kamer ligt, wanneer de Tweede Kamer voornemens is een debat over de voortgang rondom dit wetsvoorstel te houden. De staf laat weten dat de Tweede Kamer dit debat snel wil houden, en het van een dertigledendebat tot een volwaardig debat heeft opgewaardeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman