Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 oktober 2018
1.
34957

Minimalisering gaswinning Groningen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), SP (Reuten) en PvdA (Verheijen). De commissie besluit de regering tevens te vragen in de nota naar aanleiding van het verslag een reactie te geven op een brief van het Groninger Gasberaad van 2 oktober 2018 aan de leden van de Eerste Kamer. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - dat wil zeggen uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018, 16:00 uur - stelt de commissie voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te laten plaatsvinden op dinsdag 9 oktober 2018.

2.
Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 31 augustus 2018 ( 35008, EK, A; TK, 1)

De fracties van SP (Reuten) en PvdA (Van Zandbrink) leveren inbreng voor het schriftelijke verzoek aan de regering om nadere inlichtingen over de voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandeling (artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016). Het conceptverzoek zal nog gedurende een korte termijn per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, teneinde finale vaststelling van het verzoek in de plenaire vergadering van 9 oktober 2018 mogelijk te maken.

3.
Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel

Brief van de minister van LNV van 7 september 2018 (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk)

De commissie besluit de begrotingsbehandeling van LNV in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten de brief van de minister van LNV in behandeling te nemen. Tevens besluit de commissie de brief inzake 'Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel' samen met de brief inzake kabinetsreactie op Rli-advies 'Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem' te behandelen.

4.
Kabinetsreactie op Rli-advies 'Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem'

Brief van de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS van 7 september 2018 (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk)

De commissie besluit de begrotingsbehandeling van LNV in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten de brief van de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS in behandeling te nemen. Tevens besluit de commissie de brief inzake kabinetsreactie op Rli-advies 'Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem' samen met de brief inzake 'Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel' te behandelen.

5.
Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

BNC-fiches sectorverordeningen en verzoek IPO

De commissie vraagt de staf om na te gaan of, en zo ja, wanneer de commissie LNV in de Tweede Kamer met IPO in gesprek gaat over het Europese cohesiebeleid en het GLB. Het agendapunt zal op 9 oktober 2018 opnieuw worden behandeld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer