Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
1.
Nabespreking mondeling overleg stelselherziening omgevingsrecht met de staatssecretaris van I&W

De commissie blikt terug op het mondeling overleg van hedenmiddag met de staatssecretaris van I&W over de
stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit daarbij het volgende.

- Op 30 oktober 2018 zal een informeel overleg plaatsvinden van een uur tussen de woordvoerders op het dossier 'stelselherziening omgevingsrecht'.
- Het ministerie van BZK zal worden verzocht een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te geven vóór het aanstaande kerstreces, waarbij de praktijk een plaats krijgt in de briefing.
- De bij het mondeling overleg, d.d. 11 september 2018, door de minister van BZK toegezegde brief over de stelselherziening omgevingsrecht wordt in commissieverband besproken.

2.
AMvB's Omgevingswet en toezeggingen

Brief van de minister van BZK van 24 september 2018 (33118, AI)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

De commissie besluit tevens:
- Toezegging T02430 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02432 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02434 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02435 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02436 als voldaan te beschouwen.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Brief van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

De commissie besluit:
- Toezegging T02248 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02250 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02251 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02252 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02255 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 9 oktober 2018;
- Toezegging T02431 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021;
- Toezegging T02437 op 'deels voldaan' te laten in afwachting van de toezending van nadere informatie over de interbestuurlijke besluiten inzake realisatie van informatieproducten;
- Toezegging T02441 als voldaan te beschouwen.

4.
Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Brief van de staatssecretaris van I&W van 24 september 2018 in reactie op de brief van 25 juni 2018 (verslag schriftelijk overleg 29383, Q)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016 - 2017

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2018 in reactie op de brief van 20 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 32127, AQ)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van EZK, van 21 juni 2018 (33136, C/16 - tweede herdruk)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling van de Structuurvisie in de Tweede Kamer. Het onderwerp zal op 9 oktober 2018 opnieuw worden geagendeerd.

7.
MIRT overzicht 2019 en Deltaprogramma 2019

Brief - met bijlagen - van de minister van I&W van 18 september 2018 (35000 A / 35000 J, A)

Het lid Van Zandbrink (PvdA) zal aan de griffie laten weten of hij inbreng voor schriftelijk overleg wenst te leveren na behandeling van de brief van 18 september 2018 in de Tweede Kamer.

8.
Meerjarenplan 2019-2023 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Brief - met bijlagen - van de minister van I&W van 18 september 2018 (35000 XII, A)

De commissie besluit de brief van 18 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Brief nadeelcompensatie

Brief - met bijlagen - van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juli 2018 (32621, E)

De commissie besluit de brief van 20 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer