Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
1.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Bredenoord), PVV (Van Kesteren) en de PvdA (Nooren).

2.
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

De commissie besluit de inbrengdatum voor schriftelijk overleg uit te stellen tot 16 oktober 2018.

3.
Beleidsreactie evaluatie Gezondheidsraad

Brief van de minister van VWS van 11 juli 2018 (34775 XVI, G en bijlagen)

De commissie besluit de brief van de minister van VWS d.d. 11 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Toezegging T02591 - Kwaliteitsstandaard

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 over de stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR) (33506, W)

De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 6 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02591 als voldaan te beschouwen.

5.
Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02595, T02597, T02589, T02590

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 20 september 2018 inzake het communicatieplan nieuwe Donorwet (33506, X en bijlagen)

De commissie besluit:
- toezegging T02595 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van door de Tweede Kamer gestelde vragen;
- toezegging T02597 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T02589 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de evaluatie; en,
- toezegging T02590 als openstaand te blijven beschouwen.

6.
Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag en toezeggingen T02552 en T02553

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS van 26 september 2018 (25424, H)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen en toezeggingen T02552 en T02553 als voldaan te beschouwen.

7.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (34775 XVI, H)

De commissie besluit:
- toezeggingen T02549, T02556 en T02504 als voldaan te beschouwen;
- toezeggingen T02403 en T02565 als voldaan te beschouwen, conform besluit van de commissie op 11 september 2018;
- toezeggingen T02546, T02596, T02550 en T02562 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019; en,
- toezeggingen T01601, T02290 en T02594 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;

8.
Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

Brief van de minister van VWS van 17 september 2018 in reactie op brief van 18 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 24170, C)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief zal per mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

9.
Werkprogramma 2019 Nederlandse Sportraad

Brief van de minister voor Medische Zorg enSport van 7 september 2018 (30234, H)

De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 7 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

10.
Werkprogramma 2019 Gezondheidsraad

Brief van de minister van VWS van 18 september 2018 (35000 XVI, A)

De commissie besluit de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Mededelingen en informatie

De commissie wenst het op de termijnbrief opgenomen wetsvoorstel 34874 (Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd) op 9 oktober 2018 voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer