Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 oktober 2018
1.
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op voorstel van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie tot het uitbrengen van verslag. De commissie besluit het verslag op 10 oktober 2018 vast te stellen en de minister te verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 12 oktober 2018, 12:00 uur aan de Kamer aan te bieden. Onder voorwaarde van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het voorstel gereed om af te doen als hamerstuk.

2.
Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

BNC-fiches sectorverordeningen en verzoek IPO

De commissie besluit niet in te gaan op het verzoek van IPO in de brief van 9 juli 2018 om een gesprek over het Europese cohesiebeleid en het GLB. Voorts besluit te commissie de Europese voorstellen van het MFK 2021-2027 op het gebied van EZK/LNV voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 5 oktober 2018 (32813, E)

De commissie besluit de kabinetsappreciatie van de uitkomst van de onderhandelingen aan de sectortafels af te wachten, alvorens een besluit te nemen over de vraag of zij met de regering over het Klimaatakkoord in schriftelijk overleg wenst te treden.

4.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie het verslag van de deskundigenbijeenkomst over de (evaluatie) Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur, die plaatsvond op 2 oktober 2018, ter bespreking te agenderen nadat het is vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer