Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 oktober 2018
1.
Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van EZK, van 21 juni 2018 (33136, C/16 - tweede herdruk)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de stemming over eventuele moties over de Structuurvisie Ondergrond in de Tweede Kamer.

2.
T02255 - Het bespreekbaar maken van het participatieproces in het overleg met medeoverheden

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

3.
Aanpassing NSL 2018

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 28 september 2018 (30175, M)

De commissie besluit de brief van 28 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie blijft, na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34914), bij haar verzoek om een ambtelijk fiche met betrekking tot dit voorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer