Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 oktober 2018
1. Toezeggingen T02066 en T02337

Toezegging Sturing extra investeringen (34.035); Toezegging Spanning tussen horizontale en verticale verantwoording (34.251)

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2018 inzake Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AD) wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Lintmeijer). De commissie beschouwt toezegging T02066 als openstaand en toezegging T02337 als voldaan.

2. 34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 3 oktober 2018 inzake beantwoording vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen (34246, E) wensen enkele fracties in nader schriftelijk overleg met de minister te treden. De commissie besluit dat op 6 november 2018 inbreng geleverd kan worden, met 30 oktober 2018 als terugvaloptie. De staf gaat na wanneer de regering het Besluit in werking wil laten treden.

3. Accreditatiekader

Wet accreditatie op maat

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 oktober 2018 inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat besluit de commissie de minister per brief te vragen of zij nog steeds voornemens is voor de zomer van 2019 een verkenning naar de Kamer te sturen over een betere balans tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en werkdruk anderzijds.

4. 34512, L

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken; Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 oktober 2018 inzake aanbieding handreiking Samenwerkingsschool (34512, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de motie als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman