Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 november 2018
1.
34882

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Duthler).

2.
34902

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2018 inzake aanpassing Wet Huis voor klokkenluiders in verband met motie Bikker (33258 / 34105, S) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02238 blijft op 'deels voldaan' staan in afwachting van indiening en behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De voorlopige inschatting van de meerderheid van de commissie is dat een begrotingsdebat over een van de begrotingen op het terrein van de commissie wenselijk noch noodzakelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman