Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 november 2018
1.
34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 20 november 2018.

2.
Proces invoering Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het proces van invoering van de Omgevingswet (33118, AM)

De commissie besluit tot enkele aanpassingen van de voorgelegde conceptbrief in reactie op de brief van de minister van BZK van 18 oktober 2018. De aangepaste brief zal voorafgaand aan de verzending voorgelegd worden aan de commissievoorzitter.

3.
Kabinetsperspectief NOVI

Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 16 oktober 2018 (34682, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), dat op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden.

4.
Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 31 oktober 2018 in reactie op de brief van 28 september 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, R))

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02445 als voldaan te beschouwen.

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een begrotingsdebat wenst.

6.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Schaap (VVD) wordt het voorbereidend onderzoek bij het wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34914), dat voorzien is voor 13 november 2018, verplaatst naar 20 november 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer