Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 november 2018
1.
34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen.

2.
Algemene financiële beschouwingen

Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen van 20 november 2018 (EK 35 000, H). Voorts acht de commissie het voeren van een separaat begrotingsdebat over het voorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (35 000 IX) niet noodzakelijk.

3.
T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie besluit nadere vragen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in Nederland (34 775, AP) te betrekken bij de aankomende Algemene financiële beschouwingen. Toezegging T02508 blijft in afwachting hiervan gehandhaafd als openstaand.

4.
Behandelschema pakket Belastingplan 2019 en Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1)

De commissie besluit de behandeling van het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) (35 030) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2019 en hiervoor derhalve hetzelfde behandelschema aan te houden.

5.
Inventarisatie onderwerpen technische briefing pakket Belastingplan 2019

De commissie kan instemmen met de voorgelegde lijst van aan te snijden onderwerpen bij de technische briefing over het pakket Belastingplan 2019.

6.
T02587

Toezegging Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Key Performance Indicators (KPI's) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking (34.785)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 november jl. (34 785/25 087, M) inzake het monitoren van de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. De commissie besluit dat fracties die naar aanleiding van de brief nadere (schriftelijke) vragen wensen te stellen deze desgewenst kunnen betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019. Toezegging T02587 blijft gehandhaafd als openstaand en zal na de behandeling van het pakket Belastingplan en een nog te plannen AO Belastingontwijking in de Tweede Kamer opnieuw ter bespreking worden geagendeerd.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt het op 29 januari 2019 geplande mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën inzake de Belastingdienst. Afgesproken wordt dat fracties op 18 december 2018 inbreng kunnen leveren ten behoeve van de schriftelijk voorbereiding van het mondeling overleg.

8.
Rondvraag

Het lid Van Apeldoorn (SP) attendeert de leden van de commissie op het feit dat de spreektijden voor de Algemene financiële beschouwingen van 20 november 2018 op de eerste en tweede termijn gezamenlijk van toepassing zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren