Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 november 2018
1.
Kabinetsreactie naar aanleiding van arrest klimaatrechtszaak

Brief van de minister van EZK van 16 november 2018 (32813, F)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 16 november 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 13 november 2018 in reactie op brief van 10 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 35008, C)

De commissie bespreekt de brief van de minister van EZK, in reactie op vragen over de voorgenomen oprichting van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (35008, C), en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Schaap (VVD), Van Zandbrink (PvdA), Binnema (GroenLinks) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer