Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 november 2018
1.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 27 november 2018 wegens het ontbreken van een passage in de nadere memorie van antwoord.

2.
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

Inbreng voor schriftelijk overleg is reeds geleverd door de fracties van VVD (Knip), PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de 50PLUS-fractie. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

3.
T02287

Toezegging Kamer informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer (34.300 VI)

De commissie besluit op 11 december 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De commissie besluit voorts de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden. Zij houdt daarbij de mogelijkheid open vóór deze derde termijn in schriftelijk overleg te treden met de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid ten aanzien van alle toezeggingen die gedaan zijn bij dit debat op 22 mei 2018.

De commissie verzoekt de staf een overzicht bij te houden van de brieven die de Kamer worden toegestuurd ter afdoening van de toezeggingen die gedaan zijn bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat.

4.
T02600

Toezegging Visie op het forensisch onderzoek (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

5.
T02607

Toezegging Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI) (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

6.
T02610

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

7.
Briefing door Algemene Rekenkamer over haar rapport ‘Wegwijs in het sociaal domein’

Enkele fracties geven aan gebruik te willen maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over haar rapport "Wegwijs in het sociaal domein" op 4 december 2018.

8.
Rondvraag

De commissie bespreekt de invulling van het plenaire debat over het wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34761), dat op 4 december 2018 plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren