Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34.506 EK, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHO inzake de stand van zaken evaluaties NCP en IMVO-beleid in het kader van de behandeling initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid; Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie stelt voor om de plenaire behandeling voort te zetten op een nader te bepalen datum in april 2019 (voor het meireces).

De commissie besluit om bovenstaande te melden in een brief aan de regering en aan de initiatiefnemer, met daarbij de aansporing richting de minister om de evaluaties van het Nederlands Nationaal Contact Punt van de OESO (NCP) en van het IMVO-beleid door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen, zodat de Kamer de evaluaties bij de voortzetting van de plenaire behandeling kan betrekken. De commissie spreekt hierbij nadrukkelijk uit dat de plenaire behandeling hoe dan ook zal worden voortgezet op de bepaalde datum, ook indien de genoemde evaluaties nog niet zijn ontvangen.

De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk