Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 december 2018
1.
35015

Verzamelwet pensioenen 2019

De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

De commissie houdt de bespreking van brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de tweede nota van wijziging (34934, E), in afwachting van de memorie van antwoord, aan.

3.
Toezegging T02581 - Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede

Brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2018 inzake tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede (35000 XV / 35000 IV, A)

De commissie neemt de brief van 21 november 2018 (35000 XV / 35000 IV, A) voor kennisgeving aan en besluit dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op de verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

4.
34352, A

Brief van de staatssecretaris van SZW van 20 november 2018 inzake contouren vereenvoudiging Wet banenafspraak

De commissie neemt de brief (34352, A) voor kennisgeving aan.

5.
34352, B

Brief van de staatssecretaris van SZW van 20 november 2018 over de uitwerking van het breed offensief meer mensen met beperking aan het werk

De commissie neemt de brief (34352, B) voor kennisgeving aan.

6.
21.501-31

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018

De commissie besluit de bespreking van de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC aan te houden tot 11 december 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren