Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 januari 2019
1.
E180030

Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiƫntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

De commissie besluit de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. De fracties van PVV en SP geven aan eventuele vervolgvragen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen aan de orde te stellen.

2.
JOIN(2018)28 - Elementen voor een EU-strategie inzake India

De commissie besluit de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Brief regering inzake Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

Begrotingsstaten Defensie 2019

De commissie besluit op dinsdag 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fracties van SP, PvdA en GroenLinks geven aan inbreng te willen leveren.

4.
Artikel 100 - brief (27925)

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie, voor BHO en van J&V inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Aan de griffie wordt gevraagd een korte notitie op te stellen inzake de rol van de Eerste Kamer als het gaat om de behandeling van artikel 100-brieven. Deze notitie zal in de commissie worden geagendeerd.

5.
Artikel 100 - brief (29521)

Brief regering inzake Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en de veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Gesprek Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed Forces van de Franse Senaat

De commissie besluit de Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed Forces van de Franse Senaat te ontvangen op dinsdag 12 februari 2019. De commissie EUZA zal tevens voor dit gesprek worden uitgenodigd. In overleg met de Franse Senaat zal een geannoteerde agenda voor het gesprek worden opgesteld.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk