Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 januari 2019
1.
34456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 12 maart 2019.

2.
34218 / WCO I

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk; Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 januari 2019.

3.
T01429

Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen (32.169)

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de fracties van PvdA en PvdD zich nog even beraden of zij zich aansluiten bij de gestelde vragen. De fractie van D66 heeft zich reeds aangesloten.

4.
34372, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
T02602 en 34356,H

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Toezegging Onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten (34.775 VI)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

6.
T02612

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens), naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 19 december 2018. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit tevens de brief van de minister voor Rechtsbescherming te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

7.
Evaluatie Politiewet 2012

Naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op 2 april 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren