Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
34902, F / toezegging T02692

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord; Toezegging Openbaarheid verslagen klimaattafels (34.902)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 februari 2019 inzake reactie op motie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord (34902, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02692 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman