Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 maart 2019
1.
Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 21 februari 2019 in reactie op brief van 29 januari 2019 (verslag schriftelijk overleg 33118, AS)

De commissie heeft kennisgenomen van het verslag schriftelijk overleg en bijbehorende stukken en besluit deze te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

2.
IWO-prioriteiten

De commissie besluit, gelet op de komende Kamerwisseling, er naar te streven het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) voortvarend ter hand te nemen, zodra het door de Tweede Kamer is aanvaard. Daarnaast zal zij zich de komende periode richten op de behandeling van de wetsvoorstellen Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) en Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).
Op 12 maart 2019 zal de commissie de bespreking over de behandeling van deze wetsvoorstellen voortzetten.

3.
Voorbereiding deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

De commissie besluit over de uit te nodigen deskundigen en verzoekt de staf dit besluit uit te voeren. Voorts besluit de commissie dat het lid Flierman (CDA) de commissievoorzitter - zo nodig - zal vervangen tijdens de deskundigenbijeenkomst op 26 maart 2019.

4.
Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 1 maart 2019 in reactie op brief van 5 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 31936, F)

De behandeling van dit onderwerp is aangehouden tot 12 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer