Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 maart 2019
1.
32769 / 33966, S

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake de evaluatie van de herziene Woningwet (32769/33966, S) wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.
Toezeggingen T02466, T02467 en T02473

Toezegging Ondersteuning TIB (34.588); Toezegging Systeem van nummerherkenning (34.588); Toezegging Inbedding TIB (34.588)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2019 inzake toezeggingen Eerste Kamer (34588, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de toezeggingen T02466 en T02467 als voldaan aan te merken. Toezegging T02473 staat nog open.

3.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie stelt voor de derde termijn over het wetsvoorstel op 2 april 2019 te houden. Als de initiatiefnemer dan verhinderd is, vindt de behandeling conform eerdere besluitvorming op 26 maart 2019 plaats.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Huijbregts-Schiedon (VVD) geeft aan dat de beantwoording van het nader voorlopig verslag 34807 (Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden) te lang op zich laat wachten. De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met een verzoek meer spoed te betrachten.

5.
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) vraagt naar de inwerking van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349). De staf geeft aan dat de relevante toezegging (T02614) in het laatste toezeggingenrappel is meegenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman