Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 maart 2019
1.
34976

Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 26 maart 2019.

2.
34984

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 april 2019.

3.
T01429

Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen (32.169)

De commissie besluit de brief van 14 maart 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Toezegging toezenden brief bekostigingssystematiek Openbaar Ministerie

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 4 maart 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
33032 / 33 514 (R1998), M

Onderzoeken naar aanleiding van aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 maart 2019.

6.
Nabeschouwing beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren