Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 maart 2019
1. 35070

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 april 2019.

2. Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 13 maart 2019 in reactie op brief van 1 februari 2019 (verslag nader schriftelijk overleg 34880, E)

De commissie neemt de brief van 13 maart 2019 voor kennisgeving aan.

3. Rondvraag

De commissie heeft kennisgenomen van de brief aan de Tweede Kamer (29282, 354 ) over het verplicht vermelden van het BIG-nummer en ziet af van agendering van dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer