Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
34902, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019 inzake reactie op de motie over openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad (34902, H) besluit de commissie op 16 april 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman