Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 april 2019
1. 35036

Wet maatregelen middenhuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 16 april 2019 te houden.

2. Toezeggingen T02614, T02615, T02616 en T02617

Toezegging Reikwijdte wet (34.349); Toezegging Effecten van de wet (34.349); Toezegging Inwerkingtreding wet (34.349); Toezegging Handhaving wet (34.349)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 april 2019 inzake stand van zaken implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02614 en T02616 als voldaan. De toezeggingen T02615 en T02617 staan nog open (laatstgenoemde toezegging is legisprudentie en moet doorlopend worden nagekomen).

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35000 VII / 35000 IV, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel

T01804: de toezegging staat nog open.
T02074: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02238: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02265: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02275: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02276: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02425: het verzoek om verplaatsing van de einddatum is niet gemotiveerd en de einddatum was al eens verplaatst. De commissie besluit de einddatum te handhaven op 1 januari 2019 en de volgende keer weer te rappelleren.
T02463: de commissie verplaatst de einddatum naar 31 december 2019.
T02466: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02467: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02473: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02579: in het rappel wordt bij dit nummer de verkeerde toezegging genoemd; de correcte toezegging staat nog open.
T02614: de toezegging is voldaan.
T02624: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02625: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

Vooruitblik

T02465: de commissie verplaatst de einddatum naar 1 mei 2020.
T02468: de commissie verplaatst de einddatum naar 1 mei 2020.
T02470: de toezegging is voldaan.
T02575: de toezegging staat nog open.
T02576: de toezegging staat nog open.
T02577: de minister verwijst alleen naar brieven aan de Tweede Kamer; de toezegging staat daarom nog open.
T02578: de toezegging staat nog open.
T02616: de toezegging is voldaan.
T02626: de toezegging staat nog open.
T02627: de toezegging staat nog open.
T02652: de toezegging staat nog open.
T02657: de toezegging staat nog open.

4. 34902, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019 inzake reactie op de motie over openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad (34902, H) besluit de commissie op 16 april 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.

5. Rondvraag

Het lid Bikker (ChristenUnie) verzoekt in de volgende vergadering de toezeggingen T02624 en T02625 (reeds eerder in de commissie besproken op 2 april) nogmaals te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman