Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 april 2019
1.
34501

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 mei 2019.

3.
34861

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 23 april 2019.

4.
T02610

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand (34.775 VI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdA-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
34714, H

Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 23 april 2019.

6.
34997, D

Voorhang ontwerpbesluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief, over het stuiten van de voorhangtermijn, vast en besluit deze aldus te verzenden.

Daarnaast verzoekt zij de staf bij het ministerie van Justitie en Veiligheid na te vragen wanneer het verwacht de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) de Kamer te kunnen toezenden.

7.
35000 VI / 29279, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met de stand van zaken van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit de brief van 9 april 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

8.
T01914 - Transgenderwet

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

De commissie besluit op 14 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

9.
Nabespreking mondeling overleg met de minister van J&V over de Evaluatie Politiewet 2012

De commissie bespreekt het mondeling overleg over de evaluatie van de Politiewet 2012, d.d. 2 april 2019, na. Zij geeft aan de door de minister van Justitie en Veiligheid toegezegde brief over boa's af te wachten om daarover eventueel in schriftelijk overleg te treden.

10.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de uitnodiging van Tegenlicht voor een werkbezoek aan de rechtbank en het gerechtshof van Den Haag. Zij gaat graag op de uitnodiging in, maar wil het bezoek overlaten aan de commissie J&V in nieuwe samenstelling na de aanstaande Eerste Kamerverkiezing.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren