Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 april 2019
1. 35108

Wet implementatie prospectusverordening

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34808, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg inzake de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35026, L

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2019

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake de fiscale moties en toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen betreffende het al dan niet wijzigen van de status of deadline van de toezeggingen. Toezeggingen T02587, T02689, T02682 en T02684 worden daarmee als voldaan aangemerkt. Toezeggingen T02586, T02521, T02518, T02681, T02264, T02259, T02517, T02688 en T02683 worden als openstaand gehandhaafd.
De commissie besluit - op voorstel van het lid Van Rij (CDA) – Motie Bruijn (34556, F) en toezegging T02687 als voldaan aan te merken. Op verzoek van de heer Schalk (SGP) besluit de commissie T02668 als openstaand te handhaven en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2019.

4. 32140, B

Brief van de staatssecretaris van Financiën over bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de op 15 april jl. ontvangen brief inzake bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen van het belastingstelsel voor kennisgeving aan te nemen.

5. T02519

Toezegging Notitie aanbieden over herziening box 3 (34.785/34.700)

De commissie neemt kennis van de brief van 15 april 2019 (35026,M) en beschouwt toezegging T02519 daarmee als voldaan.

6. Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.

7. 21501-07, AI

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 april jl. voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren