Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 mei 2019
1.
Toezegging T02702 - Nationaal programma landbouwbodems

Brief van de minister van LNV van 25 april 2019 inzake het nationaal programma landbouwbodems (30015, A)

De commissie neemt de brief van de minister van LNV van 25 april 2019 voor kennisgeving aan. Voorts besluit zij toezegging T02702 als voldaan aan te merken.

2.
Bodemstrategie en kringlooplandbouw

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV / 30015 en 31532, I)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 9 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Reactie motie-Van Hattem c.s. (34902, F)

Brief van de minister van EZK van 9 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg 34902, I)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van EZK van 9 mei 2019, en laat de behandeling van deze brief aan de commissie BiZa/AZ over.

4.
Rondvraag

Het lid Overbeek (SP) verzoekt, naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer inzake de instelling Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL van 29 april 2019 (TK 35123, 18), om dit onderwerp in de commissievergadering van 21 mei 2019 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer