Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Reactie motie-Van Hattem c.s. (34902, F)

Brief van de minister van EZK van 9 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg 34902, I)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van EZK van 9 mei 2019, en laat de behandeling van deze brief aan de commissie BiZa/AZ over.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer