Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 mei 2019
1.
Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Brief van de minister van BZK van 25 april 2019 (33118 / 33962 / 34986, AU)

De commissie besluit de brief te betrekken bij het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), dat op 21 mei 2019 plaatsvindt. Gelet op de omvang van dit wetsvoorstel, wordt tevens besloten dat de inbreng voor het voorlopig verslag uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 ter griffie aangeleverd moet zijn.

Voorts verzoekt de commissie om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

2.
Kabinetsperspectief NOVI

Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 16 oktober 2018 (34682, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht met belangstelling de toezending van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) af.

3.
Tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium

Brief - met bijlage - van de minister van IenW van 18 april 2019 (30862, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Klip-Martin (VVD) vraagt wanneer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) verwacht kan worden, nu het plenaire debat over dit voorstel onder voorbehoud geagendeerd staat voor 28 mei 2019. De staf deelt mee dat de regering is verzocht de nota uiterlijk 17 mei 2019 de Kamer te doen toekomen. De commissie geeft aan dat wanneer de nota later dan 17 mei 2019 wordt aangeboden, het plenaire debat over het wetsvoorstel mogelijk pas kan plaatsvinden na de aanstaande Kamerwisseling.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer