Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
1.
34994

Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 mei 2019.

2.
35043

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Bredenoord) en PvdA (Fiers).

3.
34858

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
35070

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

5.
Derde overall rapportage sociaal domein

Brief minister BZK van 12 april 2019 in reactie op brief commissie van 1 februari 2019 (Verslag schriftelijk overleg, 34477, B)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

6.
RVS-advies Heft in eigen hand

Brief minister VWS van 29 april 2019 in reactie op commissiebrief van 15 november 2017 (Verslag schriftelijk overleg, 32402, Z)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

7.
Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

De commissie besluit de bespreking van de brief over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet aan te houden tot 21 mei 2019 en daarbij ook de reactie van de minister voor Medische Zorg en Sport van 14 mei 2019 op de brief van de commissie van 10 april jl. over het nieuwe communicatieplan, te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer