Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
34775, AR

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en correspondentie met de planbureaus over het hanteren van twee vermogensdefinities

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën (34775, AR) en de correspondentie met SCP en CPB over het gebruik van twee vermogensdefinities, voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen en Algemene financiële beschouwingen 2019 opnieuw te agenderen. Zodoende worden de nieuwe Kamercommissies in de gelegenheid gesteld zich over het onderwerp te buigen en dit desgewenst te betrekken bij de APB of AFB. Op verzoek van de commissies zal de griffie ambtelijk nagaan op welke termijn de regering vermogensstatistieken inclusief pensioenaanspraken zal kunnen aanbieden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren