Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 31 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)

- 35208

Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Langs schriftelijke weg wordt inbreng geleverd voor verslag door de fracties van PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Reuten), SGP (Schalk) en OSF (Ten Hoeve).
De commissie hecht aan een zo spoedig mogelijke beantwoording en verzoekt de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk de dag na vaststelling van het verslag aan de Kamer te doen toekomen, zodat woordvoerders vóór maandag 3 juni 2019 10:00 uur kunnen laten weten of zij een plenair debat over het wetsvoorstel wensen op dinsdagochtend 4 juni 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer