Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 juni 2019




1.
35080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 juli 2019.

2.
34 218, L

Consultatie voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 mei 2019, waarin hij de Kamer informeert over de consultatieversie van het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement. De commissie handhaaft het besluit van de voorgaande commissie J&V van 29 januari 2019 de behandeling van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218) aan te houden en dit te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.

3.
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 25 juni 2019.

4.
29 042, F

Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet

De commissie neemt nota van de brieven van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 28 mei 2019 en 17 juni 2019, waarin hij aandringt op spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Overleveringswet. De commissie wacht het aanhangig worden van het wetsvoorstel in deze Kamer af.

5.
E150042

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 25 juni 2019.

6.
Mededelingen en informatie

- De commissie zal de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een kennismakingsgesprek vóór het aanstaande zomerreces. Op 25 juni 2019 zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij wil bespreken met de beide bewindspersonen.

- De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de aanmeldingen van gemeentes voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (EK 34997, H) te betrekken bij het nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997), waarvoor op 25 juni 2019 inbreng geleverd zal worden.

- De commissie verzoekt om wetgevingsfiches met betrekking tot de wetsvoorstellen Wet straffen en beschermen (35122) en Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35086).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren