Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 25 juni 2019
1.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bl├ęcourt-Wouterse), CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en PvdA.

2.
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 juli 2019.

3.
E150042

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 juni 2019, voor kennisgeving aan te nemen.

4.
T02699

Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 12 juni 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
Kennismakingsgesprekken met de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid

De commissie inventariseert de onderwerpen die zij graag wil bespreken met de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de informele kennismakingsgesprekken, die op nader te bepalen data zullen plaatsvinden na het zomerreces. De onderwerpen zullen vooraf aan het ministerie toegestuurd worden.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35106 (R2115)).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren