Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 juni 2019
1.
Toezegging T02695

Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW over haar brief van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt op basis hiervan een conceptbrief aan de minister en mailt deze rond onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot 27 juni 2019, 14:00 uur.

2.
Inventarisatie behoefte aan informele kennismakingsgesprekken

De commissie heeft behoefte aan informele kennismakingsgesprekken met beide ministers op OCW. Bij voorkeur wordt één gesprek met beiden gehouden. Qua termijn denkt de commissie aan de periode tussen het einde van het zomerreces en de Algemene Politieke Beschouwingen. Zodra een datum bekend is, zal de commissie de mogelijke onderwerpen inventariseren. De fractie van GroenLinks zou graag geïnformeerd worden over het vervolg op de intrekking van wetsvoorstel 35007 (Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs).

3.
Mededelingen en informatie

De commissie vraagt om een fiche bij het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102).

4.
Rondvraag

De voorzitter van de commissie meldt dat de brief met de beleidsreactie op het advies van de commissie-Van Rijn op 2 juli 2019 in de commissie geagendeerd wordt.

De commissie wenst in de tweede helft van het jaar een gesprek met de Onderwijsraad te voeren, in te plannen na de kennismakingsgesprekken met de ministers.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman