Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)

-
35223

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 21 juni 2019, in reactie op het verzoek van de commissie om geïnformeerd te worden over het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel (35223, A). De commissie besluit gehoor te geven aan het verzoek van de minister om het wetsvoorstel uiterlijk 2 juli 2019 plenair te behandelen, inclusief stemmingen, en zal hiertoe een voorstel doen aan het College van Senioren.
Het commissie wenst voorafgaand aan het debat verslag uit te brengen, te beantwoorden uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 om 18.00 uur. De fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen) geven te kennen uiterlijk woensdag 26 juni 2019, 12.00 uur, inbreng te zullen leveren voor het verslag.

-
32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

Desgewenst kunnen fracties de brief over het pensioenakkoord op hoofdlijnen betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35223 - Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.
De commissie besluit de brief op 9 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen om te bezien of behoefte bestaan aan schriftelijk overleg.

-
32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

Desgewenst kunnen fracties het advies van de Commissie Parameters op hoofdlijnen betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35223 - Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.
De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (bijlage bij 32043, Q) en te bezien of er overigens behoefte bestaat aan schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren