Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L) aan te houden tot 9 juli 2019.

-
34349, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK naar aanleiding van de verstrekte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake implementatie van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman