Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de vervolgstappen aangaande het Klimaatakkoord te bepalen.

Enkele fracties overwegen een brief te sturen over het ontvangen van de verslagen van de klimaattafels (zoals is verzocht in motie-Van Hattem c.s. 34902, F). De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019 af te wachten alvorens een besluit te nemen over het al dan niet versturen van een brief.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer