Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juli 2019
1.
35210 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. De fractie van FVD zal aantekening vragen.

2.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2019 inzake bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (34650, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.
Toezegging T02700

Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019 inzake toezegging brief over onnodige sekseregistratie (34650, H) en toezegging T02700 aan de commissie OCW over te dragen. De commissie merkt in dit verband op dat bij een toezegging aan de Eerste Kamer een rechtstreekse brief aan die Kamer voor de hand ligt, en niet een afschrift van een reeds eerder verzonden brief aan de Tweede Kamer.

4.
28750 / toezeggingen T02624 en T02625

Beleidskader gemeentelijke herindeling; Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake Beleidskader gemeentelijke herindeling en Wet Arhi (28750, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02624 en T02625 als voldaan.

5.
Toezegging T02576

Toezegging Noodknop (34.652)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (34652, F) wordt aangehouden tot 10 september 2019. De staf gaat na wat de Tweede Kamer ten aanzien van de aan haar toegezonden gelijkluidende brief heeft besloten.

6.
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L) wenst de SGP-fractie (Schalk) een nadere vraag te stellen. De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief en laat deze circuleren onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 12 juli 2019, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman