Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 september 2019 om dan te spreken over zowel de eventuele vervolgstappen ten aanzien van het Klimaatakkoord als over de behandeling van mogelijk uit dat akkoord voortvloeiende maatregelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer